Najčešća pitanja građana

– Osiguranici zaposleni u zdravstvenim ustanovama (Bolnica Kasindol, domovi zdravlja) kojima za određeni period nije plaćen doprinos a sa stažom za koji su plaćeni doprinosi ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, pitaju može li se za njih izvršiti pojedinačna uplata doprinosa,

– Žene – majke traže tumačenje člana 107. stav 4. Zakona o radu, vezano za primjenu člana 37. Zakona o posredovanju u zapošljavanju kao i za ostvarivanje prava na penziju,

Opširnije “Najčešća pitanja građana”

Objedinjene žalbe na domove zdravlja i ambulante.

Prigovori građana se odnose uglavnom na dužinu čekanja za prijem kod ljekara porodične medicine; na visinu naplaćene participacije; kao i na lijekove sa pozitivne liste lijekova- građani smatraju da bi lista trebala biti proširena i da su cijene lijekova preskupe u odnosu na okruženje. (To je višegodišnje stanje jer ne postoji Pravilnik o cijenama lijekova koje bi u tom slučaju bile znatno niže i u nivou zemalja okruženja, a to znači za trećinu manje).

Ako se desi da nema kola hitne pomoći na raspolaganju pa se pacijenti prevoze taksijem do bolnice troškovi se ne mogu refundirati.

Prigovor se odnosi  i na neljubaznost medicinskih sestara oko zakazivanja pregleda kod ljekara porodične medicine.

Pitanja i odgovori

1) Osiguranik – muškarac, ima 57 godina života i 38 godina penzijskog staža. Pita da li može izvršiti dokup staža?

Odgovor: Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 134/11) nije propisana mogućnost dokupa staža. Stranka se upućuje da se zahtjevom obrati Zavodu za zapošljavanje radi priznavanja prava na penzijsko osiguranje po članu 37. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Opširnije “Pitanja i odgovori”