Kojić: Radovi nadjačali sušu

Kojić: Radovi nadjačali sušu

JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. završava ovu godinu kao potpuno likvidno i stabilno preduzeće, sa izmirenim obavezama prema radnicima, državi i dobavljačima, uz prisutno zadovoljstvo što možemo da se pohvalimo ne samo pozitivnim poslovanjem, već i, što je najvažnije, ozbiljnim brojem realizovanih projekata na terenu, koji i jesu presudno uticali na to da ovaj period označimo kao veoma uspješan.

Ovo u intervjuu za portal Trebevic. net kaže direktor ovog paljanskog preduzeća Dejan Kojić, naglašavajući da su sve pozitivne stvari koje su se dešavale tokom ove godine „rezultat dobro sprovedene stručne analize, ozbiljnog i organizovanog pristupa, te predanog timskog rada u kojem je svaki pojedinac dao sve što se od njega očekuje kako bi na valjan način bio ostvaren zajednički cilj.“

Očigledno je da ste zadovoljni poslovanjem preduzeća u godini na izmaku, šta je to što biste izdvojili kao najveći uspjeh?

Pa, sudeći po reakcijama građana Pala na to pitanje nije teško odgovoriti i to je svakako funkcionisanje preduzeća u ljetnim mjesecima, kada smo uspjeli da u dužem periodu, koji je obilježila intenzivna suša, obezbijedimo konstantno vodosnabdijevanje i prvi put poslije nekoliko godina prebrodimo ljeto bez uvođenja planskih redukcija.

Tome je prethodio ozbiljan posao i to je svakako predstavljalo veliki izazov i za menadžment, i za tehnički sektor i naše radnike na terenu, ali smo sveobuhvatnom analizom stanja cjelokupnog sistema, detektovanjem ključnih problema, a zatim i njihovim rješavanjem, uspjeli da stvari dovedemo na optimalan nivo i, uzimajući u obzir sve nepovoljne okolnosti koje su nas ljetos pratile, obezbijedimo uredno vodosnabdijevanje svih potrošača na području opštine Pale. Važno je istaći da pritom nismo obustavili isporuku određenih količina vode sistemima u susjedstvu, koja se distribuiše na komercijalnoj osnovi, što je, opet, vrlo značajno sa aspekta likvidnosti i ukupnog pozitivnog poslovanja preduzeća.

Kažete da su riješeni neki ključni problemi, možete li nam navesti konkretne poslove koji su doveli do njihovog prevazilaženja?

Naravno, taj uspjeh je rezultat ozbiljnih poduhvata na terenu i, iako zasluge pripadaju svima, najveće priznanje za dobro urađen posao ide na adresu Službe za održavanje i izgradnju, definisane u okviru tehničkog sektora u preduzeću, koja je imala više značajnih intervencija na sanaciji kvarova na cjevovodima velikih profila. Bitno je napomenuti da se radi o dotrajalim cjevovodima koji se eksploatišu više decenija, neki i preko stotinu godina, a i ti podaci ilustrativno govore o zahtjevnosti posla koji je obavljen.

Saniran je glavni transportni cjevovod na dionici od rezervoara Bistrica do Brusa, kao i dio distributivnog cjevovoda na Jahorini, a radilo se i na popravci kvarova na transportnom cjevovodu na dionici od Vrela Prače do rezervoara Bistrica. Ljudi su vrijedno radili, obišli sve, od Skočina, Jahorine uopšte, do Jasika, Čeline, Kalajdžijinog kamena, trebevićke bob-staze…Gdje god je bilo potrebno i moguće, intervenisali smo, otklonili kvarove i nagrada je uslijedila u vidu ozbiljnog smanjenja gubitaka.

Ilustracije radi, otklanjanjem kvarova „uhvaćeni“ su gubici koji se mjere protokom koji premašuje dvadeset litara vode u sekundi, što je, da bi stručnoj i opštoj javnosti bilo jasnije, gotovo četvrtina optimalnog protoka od devedeset litara u sekundi, dovoljnog za redovno vodosnabdijevanje svih potrošača u Palama.

Dobro, to nije sve, mašine preduzeća mogle su se tokom cijele građevinske sezone vidjeti i u centralnim, urbanim dijelovima opštine Pale?

Ne samo u urbanim dijelovima, bili smo prisutni praktično svuda i ova godina obilježena je više nego solidnim investicionim ciklusom u režiji JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale, gdje smo pored rekonstruktivnih radova i obnavljanja postojećeg sistema, na nekim potezima uradili potpuno novu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, riješivši dugogodišnje probleme sa kojima se suočavalo stanovništvo pojedinih naselja.

Dakle, u samim Palama rekonstruisali smo 250 metara distributivnog voda u Ulici Srpskih ratnika, zamijenivši dotrajalu vodovodnu mrežu koja je bila u upotrebi duže od četiri decenije i kao takva u izuzetno lošem stanju, a izvršena je i rekonstrukcija 140 metara vodovodne mreže u Ulici Dobrosava Jevđevića, gdje je izvršeno i čišćenje i saniranje fekalnog kolektora. Oba ova posla prethodila su rekonstrutivnim radovima u ovim ulicama, koje je u sklopu ovogodišnjeg ciklusa obnove putne infrastrukture u centru provodila opština Pale. Takođe, ljetos je izvršena i rekonstrukcija 200 metara glavnog distributivnog cjevovoda treće zone snabdijevanja u putnom pojasu magistralnog puta M-19, gdje se sa cjevovoda profila 160 milimetara vodom snabdijeva stanovništvo Sumbulovca, Rogoušića, Sinjeva i dijela Brezovica. S obzirom na to da su kvarovi na ovom potezu bili praktično svakodnevni, procijenjeno je da je potrebno izvršiti ozbiljniji zahvat i pristupiti rekonstrukciji, te na taj način obezbijediti uredno snabdijevanje vodom, ali i izbjeći stalne troškove koje iziskuju česte popravke.

Nedavno smo okončali i rekonstrukciju 500 metara transportnog voda, profila 110 milimetara, na potezu Kneginjac-rezervoar Baba, što je zajednički projekat našeg i preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo. Time smo započeli rješavanje zahtjevnog problema, usložnjenog i postojanjem zaostalih minskih polja, koji prevazilazimo polaganjem cijevi duž putne komunikacije, što će olakšati održavanje sistema, ali i donijeti punu bezbjednost našim radnicima. Preostalo je da uradimo još oko 1. 300 metara transportnog voda, što ćemo, vjerujem, uraditi već dogodine, te tako ostvariti suštinski cilj da smanjimo gubitke u sistemu i obezbijedimo protok optimalnih količina kvalitetne vode koja se sa paljanske mreže isporučuje Vodovodu u Istočnom Novom Sarajevu.

Pomenuo sam i potpuno nove stvari, među kojima treba istaći izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Smailovo brdo, u dužini od 280 metara, što je projekat čijom realizacijom je riješen dugogodišnji problem odvodnje fekalne kanalizacije za šesnaest domaćinstava, koja su učestvovala u finansiranju projekta u omjeru od nekih petnaestak procenata od njegove ukupne vrijednosti. Takođe, tu je i projekat izgradnje oko 500 metara potpuno nove mreže za sedam domaćinstava u naselju Rakovac koja su po prvi put dobila vodu. Preduzeće je obezbijedilo postavljanje cjevovoda, pumpe, šahtova i prateće opreme, opština Pale je finansirala priključak električne energije potrebne za rad pumpe, dok su domaćinstva platila interne priključke i određene mašinske radove.

Uradili smo i još neke poslove, ali mislim da je i ovo na šta sam se nešto detaljnije osvrnuo, a svjedoci ste i vi i čitaoci da lista nije kratka, dovoljan pokazatelj koliko smo intenzivno radili na obnovi i izgradnji vodovodne mreže tokom ove godine.
JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale radilo je i na modernizaciji svojih objekata, nabavci nove opreme bitne za kvalitetnu dezinfekciju vode koja odlazi u sistem, unapređivalo segment monitoringa…

Bilo je tu i sanacija i rekonstrukcija koje su se nametnule kao prioriteti usljed nepredviđenih problema na terenu?

Nekad u maju došlo je do obrušavanja dijela čeonog zida na sabirnom bazenu kaptaže Vrelo Prača, što je zahtijevalo ozbiljan i sveobuhvatan zahvat, koji je, što zbog starosti objekta od stotinak godina, što zbog osjetljivosti i potrebe da se zadrži autentičan izgled ovog zdanja, podrazumijevalo veliko znanje, ali i još veći trud da sve bude urađeno na valjan način.

Iako je bio obrušen samo dio zida, morala se izvršiti potpuna rekonstrukcija, što je i učinjeno. Prvo je oprezno srušen zid, pri čemu je sačuvan materijal, a onda je istim kamenom sve ponovo ozidano, prema prvobitnim gabaritima i izgledu. Pored toga, izvršena je zamjena bravarije, rekonstrukcija elektroinstalacija u objektu i vanjsko uređenje, očišćeni su drenažni kanali, sanirana rasvjeta…U objektu u kojem borave nadzornici postavljena je nova stolarija, a dogodine slijedi potpuno unutrašnje uređenje, koje podrazumijeva postavljanje novih stropnih i podnih podloga.
Renovirali smo i kancelarijski prostor za tehnički sektor u nekadašnjoj direkciji preduzeća, nabavili novi namještaj, a to je urađeno i u Radnoj jedinici u Mokrom. I unutrašnjost čuvarske kuće rezervoara „Bistrica“ je potpuno renovirana.

Što se tiče opreme za dezinfekciju vode, u junu smo nabavili i montirali dozirne pumpe za hlorisanje vode natrijum-hipohloritom u rezervoarima „Mladost“ na Jahorini i „Gute“ u Podgrabu, čime smo obezbijedili pouzdanu dezinfekciju vode kojom se snabdijevaju SRC Jahorina i Vrhprača. Time smo prešli na novi, savremeni način pouzdane dezinfekcije, a u septembru smo ugradili i gasni vakuumski hlorinator u rezervoaru „Bistrica“. Na ovaj način, mi smo za naredni period obezbijedili punu sigurnost u pogledu dezinfekcije, u kompletnom vodovodnom sistemu.

Šta je sa segmentom monitoringa, koji je jako važan?

Uspostavili smo monitoring nad značajnim dijelom vodovodnog sistema, ugradivši na trinaest mjernih mjesta specijalizovane računare, LOGER, koji izmjerene protoke sa vodomjera memorišu i u određenimintervalima putem GPRS signala dostavljaju u tehničku službu. Ugradnjom ove opreme i instaliranjem softvera u direkciji preduzeća omogućeno je da se praktično sa jednog mjesta obezbijedi kontrola rada distributivnog sistema SRC Jahorina, potisnog cjevovoda kojim se snabdijeva ovo područje i dijela distributivnog sistema naselja Pale. Na ovome nećemo stati i već dogodine planiramo ugraditi istu opremu na dodatnih dvanaest mjernih mjesta, čime ćemo u potpunosti „pokriti“ monitoring vodovodnog sistema kojim upravljamo i gazdujemo.

Ono što bih, takođe, želio naglasiti, jeste i unapređenje rada naše Baždarnice, što smo postigli nabavkom mašine za pjeskarenje, te time došli u poziciju da cjelokupan proces baždarenja vodomjera, koji kod nas vrše vodovodna preduzeća od Trebinja do Han Pijeska obavljamo samostalno, bez plaćanja usluge pjeskarenja nekom drugom. Kompletiranjem ove usluge, naša Baždarnica dotigla je optimalan nivo u funkcionisanju i sada može da pjeskari do 2.000 vodomjera godišnje, što je respektabilan podatak i, sasvim sigurno, novi kvalitet u ukupnoj lepezi usluga koje pružamo kao preduzeće.

Za preduzeće kojim rukovodite, gledajući laički i sa strane, reklo bi se da je malo, ali ovaj intervju će na kraju moći da se svrsta u kategoriju velikih. Pretpostavljamo da su takvi i planovi preduzeća za iduću?

Činjenica je da nismo mnogo izlazili u javnost, jednostavno, čekali smo da završimo bitne poslove, uradimo što smo planirali i onda se oglasimo. Mislim da je to bio dobar pristup, jer sada zaista imamo šta da kažemo i pokažemo, pa je to i razlog što je ovaj intervju možda nešto opširniji od onog što je uobičajeno za preduzeća ovog tipa.

Planovi za narednu godinu postoje i jesu ambiciozni, ali i, uvjeren sam, potpuno ostvarivi. Pratićemo opštinu Pale u projektima koje planira realizovati u ovoj oblasti, počev od rekonstrukcije pumpne stanice Vrelo Prače, preko izgradnje distributivnog cjevovoda Koran-Obilićevo, sve do izgradnje kolektora od SPC „Peki“ do kanjona Miljacke, ispod naselja Stara stanica. Očekujemo da će doći i do realizacije projekta izgradnje potisnog cjevovoda Vrelo Prače, a JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale svojim sredstvima će uraditi nešto više od 500 metara mreže u samom naselju Obilićevo, te realizovati posao obilježavanja druge i treće vodozaštitne zone, pri ćemu će biti izvršeno i ograđivanje prve zone. Takođe, pristupićemo sanaciji postojećih rezervoara i uz još neke manje projekte zaokružiti ozbiljan investicioni plan, za koji vjerujemo da će biti i još uspješniji od ovogodišnjeg kojim smo svakako zadovoljni.

JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale ovih dana je zvanično predstavilo novu Internet prezentaciju, kojom želi da postigne dodatnu transparentnost u radu i građanima, korisnicima usluga, omogući savremenu i neposrednu komunikaciju, približi svoje aktivnosti i upozna ih sa određenim procedurama, te redovno informiše o svemu što je od interesa za javnost, a u nadležnosti je preduzeća.

Svjesni vremena u kojem živimo, odlučili smo se da osvježimo ovaj segment i građanima omogućimo da sve važne informacije, obavještenja i obrasce mogu da dobiju i elektronskim putem-objašnjava Kojić.

Kojić ističe da su korisnici usluga preduzeća, svi potrošači i prvenstveno građani uvijek na prvom mjestu i da se na osnovu njihovih zahtjeva kreira i investiciona politika, čiji je cilj da odgovori iskazanim potrebama.

Smatram da smo tokom ove građevinske sezone pokazali da smo odgovorno preduzeće koje prepoznaje potrebe građana, da smo realizovali veoma bitne projekte i time zaslužili puno povjerenje. I ovu priliku koristim da građane pozovem na saradnju i redovno izvršavanje obaveza prema JP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale, jer je to i osnov za realizaciju daljih planova i uredno vodosnabdijevanje u kontinuitetu-kaže direktor ovog preduzeća.

Direktor paljanskog vodovodnog preduzeća kaže da intervju za naš portal želi da iskoristi i kako bi javno pohvalio sve svoje radnike i njihovu predanost poslu, koja je presudno uticala na to da se ova poslovna godina može okarakterisati kao jedna uspješnijih.

Funkcionisali smo kao dobro uigran tim i postigli dobar rezultat. Kao direktor sam prezadovoljan zalaganjem i odnosom zaposlenih prema obavezama. Menadžment preduzeća se potrudio da taj vrijedan rad adekvatno i nagradi izvršivši sve redovne obaveze prema radnicima, uključujući i sredstva po osnovu zimnice i regresa, ali smatram da je to nešto što je sasvim normalno za stabilno i uspješno preduzeće i da, na određeni način, dobrom radniku više od toga može da znači javno izrečena zahvalnost za sve što su činili i čine svakodnevno obavljajući povjerene poslove. Ja to činim zaista iskreno i očekujem da ćemo i ubuduće biti jedan složan i uspješan tim-zaključuje Kojić. Izvor: Portal Trebevic.net