Kako su zaražene sadnice malina putovale do BiH?

Kako su zaražene sadnice malina putovale do BiH?

Federalni fitosanitarni inspektor provjerio je zdravstveno stanje sadnica malina koje su stigle na granični prelaz Izačić iz Poljske prije nego što je izdao, potpisao i ovjerio Rješenje o dozvoli uvoza, ispostaviće se, zaraženih sadnica malina, potvrđuje to Rješenje od 21. decembra 2015, koje je potpisao federalni fitosanitarni inspektor.

Pečat na Rješenju, koje je u posjedu ATV-a, dokazuje da je “obavezna kontrola izvršena”.

“Dokumentacija o pošiljci potrebna za pregled i ovjeru piložena uz ovo obavještenje. Provjera identiteta obavljena 21.12.2015. godine u 12 časova. Provjera zdravstvenog stanja obavljena 21.12.2015. godine u 12 časova. Naknada za fitosanitani pregled: 78 maraka”.

Još nije poznato da li je fitosanitarni inspektor na graničnom prelazu otvorio kamion i na osnovu toga potvrdio da je zdravstveno stanje provjereno, ali praksa u slučaju sadnog materijala podrazumijeva da se otvaraju svi kamioni s rizičnom robom, kakva je sasvim sigurno sadni materijal poljoprivrednog bilja.

Dodatno, praksa je da se uglavnom sva roba tog tipa šalje na analizu prije nego što se izda rješenje o dozvoli uvoza. Budući da je kamion stigao 19. decembra na granični prelaz, bilo je dovoljno vremena i za vizuelni pregled i za analizu, posebno imajući u vidu da se čekala dopuna fitosanitarnog sertifikata iz Poljske. Umjesto traženog dokumenta od poljske inspekcije, stigla je dopunska izjava proizvođača iz Poljske.

“U subotu, 20. decembra 2015. godine UNDP je pribavio još jedan dokument uz ovu deklaraciju koji je bio pečatiran od strane rasadnika u Poljskoj, a trebao je da sadrži pečat poljskog fitosanitarnog inspektora. Ovaj drugi dokument sa pečatom rasadnika u Poljskoj je poslat inspektorima BiH u ponedjeljak, 21. decembra 2015. godine”.

Uprkos tome što dokumentacija nije dopunjena na odgovarajući način, kamion je prešao u BiH upravo 21. decembra nakon što je iz Poljske stigla potvrda s dodatnom izjavom i pečatom poljskog rasadnika. Međutim, ni tada nije bilo potvrde o zdravstvenoj ispravnosti sadnica, pa je kamion upućen na carinjenje u Sarajevo s preporukom da UNDP sam obavi analize prije podjele sadnica poljoprivrednicima.

Kako je ATV već ranije izvijestila, UNDP BiH to nije učinio, a vozači kamiona, kao ni predstavnici UNDP-a ni prilikom direktne podjele krajnim korisnicima nisu imali uz sebe uvjerenja o zdravstvenom stanju sadnog materijala, kao ni dokumentaciju o čistoći sorte, što je bilo potrebno jer su sadnice već bile u prometu.

Sadnice malina, za koje se kasnije ispostavilo da su “pravo smeće”, pored nedostatka prateće dokumentacije, nisu bile ni upakovane po zakonu kada ih je prekontrolisao fitosanitarni inspektor Republike Srpske u Mrkonjić Gradu, gdje je zaustavljena podjela zaraženih sadnica.

Vozač kamiona s kojim je ATV razgovarala, a koji je kamion preuzeo na carinskom terminalu u Sarajevu, rekao je da je kamion bio blombiran kad je dovezen s graničnog prelaza na carinu i da je on lično skinuo blombu na prvom distributivnom mjestu u Tuzli, što potvrđuje da kamion nije otvoren i pregledan nakon Izačića.

Uprkos tome što svaki uvoznik ima pravo da uputi dobavljača na granični prelaz po njegovom izboru, a sve pod uslovom da granični prelaz ispunjava uslove za uvoz, izbor graničnog prelaza Izačić u ovom slučaju čini se nelogičan. Najveći broj ovakvih uvoza ide na granični prelaz Gradiška, s obzirom na razvijenost graničnog sistema. S druge strane, geografska logika u slučaju sadnica koje su putovale iz poljskih Bobrovica sugerisala bi Šamac ili Gradišku, nikako Izačić koji je dalji nekoliko sati.

Druga donacija UNDP-a u vidu sadnica jagoda, koja je stigla u BiH u proljeće 2016. godine, prešla je granicu na Gradišci, iako im je upravo Izačić bio bliži s obzirom na to da su sadnice putovale iz Holandije.

ATV