Zdravstvo i osiguranje – najčešća pitanja i odgovori FAQ

Zdravstvo i osiguranje – najčešća pitanja i odgovori FAQ

Најчешћа питања и одговори
1. Да ли се посебан допринос за солидарност обрачунава и на плату радника који
обављају привремене и повремене послове?
– Да. Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења,
стања и повреда дјеце у иностранству, члан 6., прецизирано је да се средства
прикупљају и из посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25 одсто
нето плате запосленог лица у РС.
2. Да ли се допринос обрачунава и за накнаде члановима управних, надзорних
одбора, као и за уговоре о дјелу?
– Не. Допринос се обрачунава само на нето плате запослених лица.
3. Да ли се допринос обрачунава само на уговорену нето плату уговором о раду
или се обрачунава и на накнаде које увећавају плату, попут топлог оброка,
регреса, прековремених сати, бонуса и сл.?
– Закон о Фонду солидарности је прописао да се посебан допринос за
солидарност обрачунава и уплаћује на нето плату.
4. Да ли су радници који су запослени у предузећу чије је сједиште у Федерацији
БиХ, а живе у Републици Српској (плата им се обрачунава по законима ФБиХ, а
у РС се уплаћује само здравствено осигурање) обвезници плаћања овог
доприноса? Шта у случају обрнуте ситуације, односно када је сједиште
предузећа у РС, а радник живи у Федерацији БиХ?
– Посебан допринос за солидарност обрачунавају они послодавци за раднике
који имају мјесто пребивалишта у РС и за које доприносе за здравствено
осигурање уплаћују у РС према Закону о доприносима РС.
5. Да ли се допринос за солидарност уплаћује за раднике који раде у заједничким
органима БиХ, а живе у РС?
– Радници који су запослени у државним органима, а имају мјесто
пребивалишта у РС и доприноси за здравствено осигурање им се уплаћује у
РС према Закону о доприносима РС на њих се примјењује овај закон. Такође,
уколико желе имају могућност да буду ослобођени плаћања ове обавезе.
6. Уколико смо у процесу обрачуна и исплате плате, а радници су поднијели
захтјев за ослобађање од плаћања овог доприноса, али још нису добили одговор
из Фонда солидарности, да ли смо дужни да им допринос обрачунамо или не?
7. Ослобађање од плаћања доприноса солидарности тече од дана подношења
захтјева радника Фонду солидарности без обзира када је Фонд доставио
обавјештење послодавцу о ослобађању од плаћања доприноса.
8. Да ли је могуће ретроактивно обрачунати и исплатити допринос за солидарност
у случају да је децембарска плата исплаћена а на њу није уплаћен допринос?
9. Да, потребно је ретроактивно уплатити допринос. Обавеза плаћања овог
доприноса почела је од јануара 2018. године, а допринс се обрачунава повевши
од децембарске плате 2017. године.
10. Да ли је могуће вршити уплату средстава посебног доприноса за солидарност
квартално, полугодишње или чак годишње?
11. Ова могућност Законом није предвиђена. Допринос је потребно обрачунати и
уплатити приликом исплате нето плате радницима.
12. Да ли постоји могућност да предузеће плати 0,25% од нето плате радника, а да
се допринос не одузима од плате радника, већ да предузеће сноси тај трошак? Да
ли се у овом случају плаћа порез на добит предузећа?
13. Ова могућност није предвиђена Законом о Фонду солидарности.