Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

1) Osiguranik – muškarac, ima 57 godina života i 38 godina penzijskog staža. Pita da li može izvršiti dokup staža?

Odgovor: Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 134/11) nije propisana mogućnost dokupa staža. Stranka se upućuje da se zahtjevom obrati Zavodu za zapošljavanje radi priznavanja prava na penzijsko osiguranje po članu 37. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

 

2) Privremenim rješenjem  priznato  je pravo na starosnu penziju tokom 2013. godine. Privremeno rješenje doneseno je jer su nedostajali podaci o platama za 2012. godinu. Po zahtjevu stranke doneseno je konačno rješenje i određena penzija koja je za 1 KM veća od penzije određene privremenim rješenjem. Stranka pita kako je moguće da za jednu godinu više staža dobije samo 1 KM?

Odgovor: Prilikom donošenja privremenog rješenja u ukupan penzjski staž uračunat je i staž ostvaren u 2012. godini, dakle ukupan staž je pravilno utvrđen a privremeno rješenje je, kako je i navedeno u obrazloženju tog rješenja, doneseno jer u matičnoj evidenciji nisu bile evidentirane plate za 2012. godinu. Konačnim rješenjem obuhvaćene su i plate za 2012. godinu koje su bile neznatno veće u odnosu na 2011. godinu te je iz tog razloga došlo do neznatnog korigovanja iznosa penzije.

 

3) Korisnik penzije ostvario je pravo na starosnu penziju kod našeg Fonda 2006. godine, po osnovu navršenih 40 godina penzijskog staža. Ima ostvaren penzijski staž u Njemačkoj koji iznosi oko 3 godine, koji nije uračunat u ukupan penzijski staž prilikom priznavanja prava niti je tom prilikom dostavljen dokaz o tom stažu.

Korisnik ima prebivalište u Istočnom Sarajevu i pita: Na koji način može ostvariti pravo na dio penzije iz Njemačke, dali je potrebno da dođe u Filijalu ili da ode u Njemačku da preda zahtjev?

Odgovor: Stranka se upućuje da podnese zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju u Njemačkoj putem poslovnice Fonda u Istočnom Sarajevu, koji će se po službenoj dužnosti, na propisanim obrascima, proslijediti njemačkom nosiocu osiguranja. Ne treba dakle, da dolazi u Filijalu a pogotovo ne da ide u Njemačku.

 

4) Osiguranik – žena, zaposlena u bolnici u Kasindolu, ima navršenih 63 godine života i 39 godina staža osiguranja za koji su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i 1 godinu za koji nisu plaćeni doprinosi. Pita da li može izvršiti pojedinačnu uplatu doprinosa za PIO?

Odgovor: U konkretnom slučaju ne može se odobriti pojedinačna uplata doprinosa s obzirom na činjenicu da osiguranik – žena, sa 63 godine života i 39 godina staža osiguranja već ima uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Pojedinačna uplata, shodno članu 156. stav 2. Zakona o PIO može se odobriti ako radnik sa tom uplatom navršava staž osiguranja za ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

 

5) Korisnik porodične penzije ima prebivalište u Republici Srbiji. Isplata penzije vrši se u iznosu od 121,00 KM. Do kraja 2011. godine isplata penzije vršena je u iznosu od 160,00 KM. Pita zašto je penzija smanjena odnosno zašto se penzija ne isplaćuje po članu 85. Zakona o PIO?

Odgovor: Sporazumom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i SRJ – članom 5. stav 1. propisano je da se penzija, novčana naknada i i druga davanja prema pravnim propisima jedne države ugovornice isplaćuju korisniku sa prebivalištem u drugoj državi ugovornici. Istim članom, u stavu 4. propisano je da se stav 1. između ostalog, ne primjenjuje na  najnižu penziju, što znači da se u konkretnom slučaju ne može primijeniti član 85. Zakona.

 

6) Korisniku je priznato pravo na srazmjernu starosnu penziju. Ukupan penzijski staž iznosi 40 godina, od čega: staž iz bivše BiH iznosi 19 godina i 11 mjeseci; staž iz Republike Srpske iznosi 20 godina i staž iz Federacije BiH iznosi 1 mjesec. Penzija je određena u iznosu od 284,00 KM. Stranka pita zašto mu se ne isplaćuje penzija u iznosu od 338,68 KM, s obzirom da ima 40 godina penzijskog staža?

Odgovor: Odredbama člana 86. Zakona o PIO regulisano je da se odredbe člana 85. Zakona, kojim se reguliše najniži iznos penzije u zavisnosti od dužine ukupno utvrđenog penzijskog staža, ne odnose na srazmjerne penzije ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako se radi osrazmjernoj penziji, korisniku ne pripada penzija prema članu 85. Zakona.

 

7) Korisnik porodične penzije pita: Zašto ne može u isto vrijeme biti u radnom odnosu i primati penziju, s obzirom na Odluku Ustavnog suda Republike Srpske kojom je utvrđeno da član 141. stav 3. Zakona o PIO nije u saglanosti sa Ustavom Republike Srpske i s obzirom na činjenicu da korisnik starosne penzije može nesmetano koristiti penziju i istovremeno biti u radnom odnosu?

Odgovor: Članom 93. Zakona o PIO propisano je da se pravo na porodičnu penziju obezbeđuje članu porodice umrlog osiguranika odnosno korisnika penzije koji nije u obaveznom osiguranju. Zakonom je, dakle, ovo pitanje jasno regulisano da član porodice ne može biti korisnik porodične penzije sve dok se nalazi u radnom odnosu.

 

8) Podnosiocu zahtjeva za ostvarivnje prava na invalidsku penziju doneseno je negativno rješenje jer je Nalazom, ocjenom i mišljenjem prvostepenog organa vještačenja utvrđeno da kod osiguranika ne postoji invalidnost u smislu člana 49. Zakona. Podnosilac zahtjeva je nezadovoljan odlukom,  bolestan je i smatra da ne može više raditi, da je odluka nepravilna. Pita: Šta treba dalje da radi i na koji način će ostvariti svoja prava, s obzirom da je neuk i ne zna sam da napiše žalbu?

Odgovor: Stranka se upućuje da u ovom slučaju može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja; da to može uraditi putem poslovnice Fonda koja je najbliža mjestu prebivališta ili putem pošte, preporučeno, na adresu Filijale. Stranci se daju kratka uputstva šta treba da se navede u žalbi: naziv organa koji je donio rješenje; broj i datum rješenja koje se žalbom osporava,  te u kom pogledu nije zadovoljna rješenjem. Ukoliko se radi o očigledno neukoj stranci za koju se ocijeni da sama ne može sastaviti žalbu, upućuje se na Kancelariju za besplatnu pravnu pomoć.

 

9) Korisnik starosne penzije kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje po osnovu staža koji je u ukupnom trajanju ostvaren u Republici Hrvatskoj – žena, sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, pita: Da li može ostvariti pravo i na porodičnu penziju iza umrlog supruga koji je bio korisnik starosne penzije kod Fonda PIO Republike Srpske a koji je pravo na penziju ostvario po osnovu penzijskog staža ostvarenog u Bosni i Hercegovini?

Odgovor: Nema zakonskoh smetnji da se uz ličnu penziju koju koristi u Republici Hrvatskoj ostvari pravo na porodičnu penziju kod našeg fonda obzirom da se radi o različitim osnovima za korištenje prava.

 

10) Osiguranik je u radnom odnosu, ima 61 godinu života i 44 godine penzijskog staža. Ima utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju od 8 godina, koji mu poslodavac na njegov zahtjev, po članu 125. Zakona o radu računa jednostruko, tako da što se tiče poslodavca ima 40 godina penzijskog staža. Poslodavac ima namjeru da donese rješenje o prestanku radnog odnosa po sili zakona. Pita: Može li se odreći posebnog staža u dvostrukom trajanju tako da mu radni odnos ne može prestati po sili zakona, odnosno da radi još 4 godine?

Odgovor: Članom 39. Zakona o PIO propisano je da se osiguranik ne može odreći posebnog staža koji je utvrđen rješenjem fonda.