Pitanja i odgovori 4

Pitanja i odgovori 4

1. Žena, korisnik porodične penzije iza umrlog supruga, ima ostvaren staž osiguranja u trajanju od 31 godinu. Pita: da li može istovremeno koristiti porodičnu penziju i biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju do sticanja uslova za ostvarivanje prava na ličnu penziju?
Odgovor: Ne postoji takva mogućnost jer je članom 3 .Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 103/15) regulisano da korisnik penzije ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju.

2. Osiguranik ima prebivalište na teritoriji Federacije BiH, želi da vrši uplatu doprinosa po osnovu dobrovoljnog osiguranja u Fondu PIO Republike Srpske.
Odgovor: Uslovi koji su potrebni da bi se neko lice moglo osigurati na dobrovoljno osiguranje propisani su članom 2. naprijed navedenog zakona. Između ostalog, kao jedan od uslova propisano je da osiguranik ima prebivalište na teritoriji Republike ili na teritoriji Brčko Distrikta. Dakle, lice koje ima prebivalište na teritoriji Federacije BiH ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju kod ovog Fonda.
3. Prije izbijanja ratnih sukoba osiguranik je živio i radio u Višegradu. Ima 18 godina staža osiguranja. Već 24 godine nalazi se u Švajcarskoj a u međuvremenu je navršio 71 godinu života i pita da li može ostvariti pravo na starosnu penziju s obzirom da zahtjev nije podnio kad je navršio 65 godina života.
Odgovor:Nema zakonskih smetnji da osiguranik podnese zahtjev i ostvari pripadajuće pravo s obzirom na činjenicu da prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne zastarjevaju.
4. Osiguranik je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju 11.08.2015. godine. Rješenjem od 14.09.2015. godine priznato je pravo na starosnu penziju počev od 11.05.2015. godine (tri mjeseca unazad od dana podnošenja zahtjeva). Osiguranik je umro 02.09.2015. godine, dakle prije donošenja rješenja. Njegov sin pita da li ima pravo na novčana sredstva na ime očeve penzije za period od dana priznavanja prava do dana smrti.
Odgovor: Novčana primanja na ime očeve penzije, koja nisu isplaćena do dana smrti korisnika mogu se nasleđivati, naravno, prema pravosnažnom rješenju o provedenoj ostavinskoj raspravi.
5. Osiguranik obavlja sezonske poslove (poljoprivredni radovi: branje malina i jagoda), i u tom periodu radi i po 12 časova dnevno. Interesuje ga koliko vremena mu se računa u staž osiguranja.
Odgovor: Vrijeme koje osiguranik provede na radu na sezonskim poslovima a koje je duže od punog radnog vremena, računa se u staž osiguranja u efektivnom trajanju tako što se preračunava na puno radno vrijeme.
6. Zaposleno lice koje ima tjelesno oštećenje u visini od 80% pita da li mu se staž računa sa uvećanim trajanjem.
Odgovor: Da,  staž se računa sa uvećanim trajanjem tako što se svakih 12 mjeseci rada računa kao 15 mjeseci staža osiguranja.
7. Osiguranik je bio zaposlen u Parlamentarnoj skupštini BiH i imao je dosta visoka primanja. Pravo na penziju mu je priznato od strane ovog Fonda. Kad uporedi svoja primanja na godišnjem nivou sa prosječnom platom u Republici, dobija koeficijent 6,3 a u obračunu penzije po bod sistemu uveden je koeficijent 4. Pita zašto nije primijenjen koeficijent 6,3?
Odgovor: Članom 47. stav 5. Zakona o PIO („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 134/11), nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 103/15), ovaj stav je sada stav 4. propisano je da godišnji lični koeficijent može iznositi najviše 4.
8. Osiguranik je ostvario pravo na starosnu penziju počev od 01.01.2016. godine po osnovu ostvarenog penzijskog staža od 43 godine (ima utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju). Nejasno mu je zašto je prilikom određivanja ličnog boda uračunato 40 godina a ne 43 godine.
Odgovor:  Članom 45. stav 2. Zakona o PIO propisano je da za određivanje ličnih bodova osiguranika penzijski  može iznositi najviše 40 godina.
9. Žena osiguranik, koja je živjela u vanbračnoj zajednici više od 10 godina, pita da li može ostvariti pravo na porodičnu penziju iza umrlog vanbračnog supružnika.
Odgovor: Vanbračni supružnik može ostvariti pravo na porodičnu penziju samo pod uslovom da mu je pravosnažnom sudskom presudom dosuđeno pravo na izdržavanje.
10. Udova je na dan smrti supruga imala 34 godine života, iz tog braka imaju dvoje djece koja se nalaze na redovnom školovanju. Djeca su već korisnici porodične penzije a ona pita može li se i njoj priznati pravo na porodičnu penziju obzirom da je nezaposlena.
Odgovor: Supruga može ostvariti pravo na porodičnu penziju ako su imali zajedničku djecu koja koriste pravo na penziju, a ona obavlja roditeljske dužnosti.
11. Djetetu koje je bilo korisnik porodične penzije iza umrlog oca po osnovu redovnog školovanja,  prestalo je pravo na penziju sa navršenih 26. godina života. S obzirom da se još uvijek nalazi na redovnom školovanju pita zašto i dalje nema pravo na penziju.
Odgovor: Dijete ima pravo na porodičnu penziju ako se nalazi na redovnom školovanju ali najkasnije do navršenih 26. godina života – zakonska odredba, član 74. stav 2. Zakona o PIO.
12. Korisnik penzije je umro a iza njega pravo na porodičnu penziju ostvarila je udova i supruga iz prvog braka kojoj je dosuđeno pravo na izdržavanje. Udovi nije jasno zašto porodična penzija iznosi 140,00 KM ako je umrli koristio penziju u iznosu od 400,00 KM.
Odgovor: U konkretnom slučaju pravo na porodičnu penziju ima udova kao i razvedena supruga. Penzija se određuje u visini koja pripada za jednog člana porodice odnosno u visini od 70% od penzije koja je pripadala umrlom, što iznosi 280,00 KM, a zatim se taj iznos dijeli na jednake dijelove, tako da svakom korisniku pripada po 140,00 KM.
13. Osiguranik je poginuo kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Na dan pogibije supruga je imala 29 godina života, bila je u radnom odnosu, u braku nisu imali djece. Radni odnos joj je prestao a u međuvremenu je navršila 50 godina života i nije sklopila novi brak. Pita da li može ostvariti pravo na porodičnu penziju iza poginulog supruga.
Odgovor: U ovom slučaju udova ne može ostvariti pravo na porodičnu penziju jer na dan smrti supruga  nije imala navršenih 50 odnosno 45 godina života, niti je imala djecu prema kojoj obavlja roditeljske dužnosti.
14. Osiguranik je poginuo kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Pravo na porodičnu penziju ostvarila je kćerka kao i udova.Pravo je korišteno do maja 2016. godine, kada je udovi prestalo pravo na penziju (mlađa od 50 godina života), jer se kćerka udala a i dalje se nalazi na redovnom školovanju. Pita zašto ona nema pravo na penziju ako je kćerka na redovnom školovanju i nije navršila 26 godina života.
Odgovor: Udova nema pravo na porodičnu penziju jer nema navršenih 50 godina života a od momenta sklapanja braka ne obavlja roditeljske dužnosti.
15. Osiguranik je bio zaposlen u Republici Srbiji i ima 63 godine života i navršen penzijski staž od 40 godina. U periodu od 1992. do 1995. godine bio je pripadnik Vojske Republike Srpske, taj staž iznosi 6 godina i nije uračunat prilikom priznavanja prava na penziju u Srbiji. Pita da li može kod našeg fonda ostvariti neko pravo.
Odgovor: Kod ovog fonda može ostvariti pravo na srazmjerni dio starosne penzije po osnovu posebnog staža u dvostrukom trajanju.