Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 2

Živim u inostranstvu, a posjedujem vikendicu u RS. Za proteklo vrijeme sam rijetko dolazila, a sada su mi poslati računi za struju i vodu objedinjeno za više godina. Da li sam dužna platiti račune za sve godine?

Po zakonu o zastari duga svi nastali dugovi zastarjevaju nakon godinu dana za fizička lica i posle tri godine za pravna lica. Dok ratni dugovi podliježu otpisu kao nenaplativa tj. stara potraživanja.
Živim u Loparama. Radila sam u društvenom preduzeću i uspjela povezati radni staž, međutim kada sam pokušala da se informišem o odlasku u penziju obaviještena sam da je ostao neuplaćen dio poreza i doprinosa i da zbog toga ne mogu još ići u penziju.

Porezi i doprinosi su glavna prepreka za odlazak u penziju radnika, diskriminacija radnika prilikom odlaska u penziju se ogleda u tome što je za muškarce moguće uplatiti pojedinačno doprinose, a za žene nije moguće po zakonu o pio.
Da li javna preduzeća koja vrše uslužne djelatnosti mogu dobiti lične podatke potrošača/korisnika usluga?
Po zakonu o zaštiti ličnih podataka i zakonu o zaštiti potrošača to nije moguće, a u slučaju da je došlo do takvog primjera moguće je uložiti žalbu/tužbu po navedenom zakonu i tražiti zaštitu svojih prava.

Poslodavac mi nije uplatio poreze i doprinose te ne mogu otići u penziju iako ispunjavam uslove, a u radnoj knjižici ima pečat poslodavca da sam radila i poreska prijava u pio, bez popunjenog m4 obrasca.
Inspekcija o radu je bila u obavezi da kontroliše poslodavca i preduzme odgovarajuće zakonom propisane mjere i aktivnosti. Radnik može da tuži poslodavca jer lična prava ne zastarijevaju po zakonu o piu.
Da li poslodavac ima pravo da traži zdravstveni karton radnika?

Jedini dokument koji poslodavac može tražiti je potvrda o radnoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova, dok nema pravo tražiti zdravstveni karton.
Živim u Vlasenici i predala sam papire za penziju. Imam potrebne godine starosti i 32 godine staža. S obzirom da imam troje djece da li imam pravo na umanjenje potrebnog broja godina?
Da, po zakonu o pio i u skladu sa navedenim informacijama, Vi ostvarujete pravo na penziju i sa 32 godine staža.

U čijoj nadležnosti je izgradnja sportskih terena van gradskih područja?

U nadležnosti opštine. Mjesna zajednica tokom godine ima pravo putem svojih predstavnika sakupljati građanske inicijative i prijedloge , te ih proslijediti opštini koja može svojim programom za narednu godinu kroz budžet da realizuje izgradnju sportskih terena, ili u tekućoj godini ukoliko ima dovoljno sredstava budžetske rezerve. Mjesne zajednice ne mogu to da realizuju jer su izmjenama i dopunama zakona izgubile status pravnih lica.

U našem gradu postoji niz manjih različitih sportskih klubova, ali nisu povezani u jednu cjelinu, da li ih je moguće nekako uvezati?

Da, stvaranjem sportskog društva moguće je postići bolji stepen organizovanja u oblasti sporta u jednoj opštini jer po svakom sportu postoji samo jedan klub i za njega se izdvajaju sredstva, a lakše je finansirati jedan npr. Fudbalski klub nego pet njih. U nadležnoj službi opštine možete dobiti detaljnije informacije o načinu kako se to može izvesti ukoliko postoji većinska zainteresovanost za rješavanje tog pitanja.

Kroz našu mjesnu zajednicu se koristi lokalni put za odvoz šume, a taj put je konstantno u lošem stanju, kako se to može popraviti jer nam stvara velike poteškoće?
Šumsko gazdinstvo koje koristi prirodne resurse može popraviti nastale štete na ruralnim dijelovima opštine gdje koristi puteve za obavljanje svoje djelatnosti, a takođe u svakoj opštini plaća i godišnju naknadu opštinama, a opština donosi program utroška tih sredstava, koji se između ostalog odnose i na popravku i održavanje lokalnih puteva.

Na rubnom dijelu teritorije Rogatica su ranije bile trake sa označenim prostorom minskog polja, sada te trake nema. Da li je teren razminiran ili su te trake uklonjene?

U tom slučaju najbolje je obratiti se lokalnoj kancelariji civilne zaštite, opštini, ili civilnoj zaštiti RS za dobijanje preciznog odgovora na vaše pitanje.
Kako mogu dobiti regresiranu naftu?

Ukoliko ispunjavate sve neophodne uslove kao poljoprivrednik imate pravo na dobijanje regresirane nafte koje dodjeljuje ministarstvo poljoprivrede. Za više informacija možete se obratiti i odjeljenju za privredu Vaše opštine, ili samom ministarstvu.