Kešić: Naši školski programi građanskog obrazovanja u novoj kalendarskoj godini

Kešić: Naši školski programi građanskog obrazovanja u novoj kalendarskoj godini

I ove godine sadržaji CIVITAS školskog programa građanskog obrazovanja izučavaju se kao obavezni sadržaj nastavnih planova i programa za osnovne i srednje škole u cijeloj zemlji. Cilj ovog nastavnog sadržaja je osposobiti učenike za razumijevanje povijesnog razvoja suvremene demokracije, osnovnih demokratskih koncepata, pojmova, podjele i organizacije vlasti, te razviti kod učenika intelektualne i participativne građanske vještine i građanske vrline kako bi bili osposobljeni kritički promišljati društvenu i političku zbilju, poznavati i koristiti sve raspoložive demokratske resurse i mehanizme za sudjelovanje u procesima javnog odlučivanja, zaštitu i promociju osnovnih ljudskih prava, sloboda i zajedničkog dobra. Građansko obrazovanje integrira obrazovanje za ustav, političku participaciju, suradnju i aktivno građansko djelovanje na zaštiti univerzalnih demokratskih vrijednosti lokalno, u svojoj zemlji, internacionalno, europski i globalno. Samo u ovoj školskoj godini neki oblik nastave građanskog obrazovanja, prilagođeno njihovom uzrastu, pohađa 204 764 učenika osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

Kao imperativ za ostvarivanje kvalitetnog, integriranog, inkluzivnog i učinkovitog građanskog obrazovanja i obrazovanja uopće određuje se kompetentan, opće i uže-stručno obrazovan i osposobljen nastavnik/ica, opredjeljen/a za cjeloživotno učenje i kontinuirano stručno usavršavanje vlastitih kompetencija. Kako bi odgovorili na ovaj zahtjev 2020. godinu započeli smo radom s novom generacijom nastavnika, polaznika Civitas Instituta Certifikacije. Riječ je o stipendijskom programu stručnog usavršavanja predmetnih nastavnika koji u osnovnim i srednjim školama poučavaju sadržaje građanskog obrazovanja. Kao profesori filozofije, logike, sociologije, povijesti i geografije u gimnazijama i osnovnim školama ili kao profesori prava i ekonomske grupe predmeta u srednjim strukovnim školama, po preporuci škola i pedagoških zavoda nastavnici se prijavljuju za ovaj obvezni program stručnog usavršavanja i prolaze teorijsko-metodičku instruktivnu nastavu, podijeljenu u 12 modula interdisciplinarne oblasti građanskog obrazovanja. Module poučavaju univerzitetski profesori i stručnjaci za ovu oblast, a program je vrednovan međunarodno prenosivim ECTS kreditima, zbog čega se od kandidata traži da pristupe završnoj, pismenoj provjeri znanja kako bi uspješno završili program certificiranja. Prag prolaznosti je 67%, a kandidati za izlazak na ispit imaju tri ispitna roka. Upravo je završna provjera znanja ono što ovaj program stručnog usavršavanja razlikuje od drugih obuka i savjetovanja koje nastavnici pohađaju. U drugom polugođu školske 2019./2020. godine nastavnici koji uspješno polože test imaju priliku raditi na Praktikumu koji je Civitas razvio u suradnji s Vijećem Europe, a čija izrada traje od 3 do 6 mjeseci i ocjenjuje se opisnom ocjenom zadovoljava/ne zadovoljava.

Početak godine obilježila je i Druga zajednička univerzitetska konferencija, održana 17. i 18. siječnja/januara u Sarajevu. Domaćin programa bio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a sudionici programa bili su studenti, profesori, dekani i prodekani za nastavu, istraživanja i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i domaćini – studenti i profesori Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Najznačajniji resurs ovog programa su predstavljeni rezultati studentskih istraživanja o demokratskoj političkoj kulturi, informacijskoj pismenosti, političkoj participaciji građana u procesima javnog odlučivanja i različitim problemima javne politike i zaštite ljudskih prava i sloboda. Suradnja s univerzitetima datira još od 2008. godine kada se formira prva univerzitetska ekspertna grupa zadužena za provedbu empirijskih istraživanja o postignućima učenika u nastavi građanskog obrazovanja i razvoj nastavnih sadržaja građanskog obrazovanja na nižim razinama obrazovanja, kao i stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola koji poučavaju sadržaje građanskog obrazovanja u razrednoj i predmetnoj nastavi. Naredni korak bilo je uvođenje sadržaja građanskog obrazovanja kao obveznog ili izbornog u studijske programe nastavničkih fakulteta, nastavničke i nenastavničke smjerove studija filozofije, sociologije, kao i studije prava i politologije. Razvoj građanskih kompetencija studenata dodiplomskih studija danas ova Mreža vidi kao imperativ za sve studijske programe, ali naglašava i odgovornu zadaću univerziteta da budu promotori demokratske političke kulture zajednice i korektivno djeluju na osnaživanju aktivnog i odgovornog građanstva u zajednici. Raspravljajući o ovim temama i zadacima za visokoškolske ustanove u programu Prve zajedničke univerzitetske konferencije studenti su tražili više prilika za praktičan, projektni i istraživački rad, što im je i omogućeno kroz formiranje istraživačkih timova u zajednicama svih osam javnih univerziteta u našoj zemlji kako bi se istraživali demokratski koncepti, demokratske političke ideje, politička kultura, građanska participacija u procesima javnog odlučivanja i problemi javne politike naših zajednica. U narednom periodu Civitas planira izdati publikaciju u tiskanoj i elektronskoj verziji u kojoj će predstaviti nalaze i preporuke studentskih istraživanja.

Vrijeme koje je pred nama obilježit će Projekt građanin, praktična nastava građanskog obrazovanja koja omogućava učenicima da istražuju probleme javne politike, analiziraju postojeća i alternativna rješenja, promišljaju i predlažu efikasna nova rješenja za prepoznate probleme. Ovdje je važno napomenuti da je Projekt građanin dio redovnog, obveznog sadržaja predmetne nastave građanskog obrazovanja, koji se kao takav provodi u učionici, sa svim učenicima iz odjeljenja. Bilo kakvo svođenje predmetne nastave na aktivnosti sekcija, sa ograničenim brojem odabranih učenika predstavlja praksu suprotnu NPP-u i kao takvo također predstavlja grubo kršenje prava svakog učenika da sudjeluje u praktičnoj nastavi. Razredna odjeljenja svoje ideje i rješenja za probleme javne politike predstavljaju na školskim takmičenjima ove praktične nastave i tako biraju svoje predstavnike za općinska/opštinska i više razine natjecanja. Pobjednici kantonalnih/županijskih, Brčko Distrikt i natjecanja u Republici Srpskoj će biti promovirani u programu „Projekt građanin/Ja građanin“ Finalne smotre kada će im biti dodijeljene i novčane nagrade za realizaciju predloženih rješenja.

Da bi pomogli fer, transparentnu i kvalitetnu organizaciju suđenja ovog natjecanja u mjesecu veljači/februaru namjeravamo organizirati trening trenera za sudije Projekt građanin natjecanja. Ovaj trening program otvoren je za savjetnike, nastavnike-mentore i predstavnike obrazovnih vlasti koji će, nakon licenciranja za trenere, organizirati obuke za 300 sudija u svim lokalnim zajednicama širom zemlje. Trening će pripremiti i voditi dr. Marcie Taylor-Thoma, stručnjakinja za ovu oblast iz Centra za građansko obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Dr. Taylor – Thoma će u pripremu sudija uključiti i instrukcije o tome kako postupati i voditi suđenje u radu s inkluzivnim odjeljenjima, odnosno kod izlaganja učenika s poteškoćama u učenju i razvoju.

Članovi Civitas Radne skupine za prilagodbu udžbenika građanskog obrazovanja prilagođenog individualnim potrebama i mogućnostima svakog učenika/ice u inkluzivnoj učionici sa dr. Marcie Taylor – Thoma radit će na reviziji prvog rukopisa prilagođenog udžbenika i pripremi Treninga trenera za novi, inkluzivni pristup poučavanju sadržaja predmetne nastave građanskog obrazovanja. Ovaj trening trenera namijenjen je certificiranim nastavnicima građanskog obrazovanja, istaknutim u nastavnim i vannastavnim aktivnostima kao i savjetnicima pedagoških zavoda koji će, nakon treninga, pripremiti i voditi obuke za 600 nastavnika osnovnih i 300 profesora srednjih škola koji poučavaju sadržaje građanskog obrazovanja u našoj zemlji.

Proljeće će CIVITAS dočekati najavljujući „NuM 2020“ novi program muzejske pedagogije i neformalnog razvoja građanskih kompetencija, razvijen po uzoru na praksu Smithsonian muzejskog kompleksa. Ove godine radionice, istraživačke laboratorije i improvizirane spavaonice organiziramo za više od 600 školaraca u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, Muzeju Franjevačkog samostana Duha Svetoga u Fojnici, a pridružuju nam se i Muzej Hercegovine u Trebinju i Franjevački muzej i Galija Gorica u Livnu.

Svim učenicima, njihovim nastavnicima, pedagozima i roditeljima želimo uspješan i produktivan početak nastave drugog polugođa školske 2019./20. godine